Igra Stoit Svech Konfident Step

5 х VP-1,  5 х Best Puppy, BIS puppy-1, BIS-1

 

C.I.B , JCH UA, CH UA, CH MD, CH BLG, CH BLR

born 29.09.12

о. Mosku Griff It's My Destiny

м. Epoha Grez Iz Mitkov Ekateriny

http://ingrus.net/griffon/details.php?id=17317